Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu
pomocy społecznej, które mogą być dofinnansowane w formie
dotacji z budżetu miasta Jasła na 2019 r. oraz na realizację
zadania: Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w
postaci przynania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób
bezdomnych oraz ogrzewalni, które może być dofinansowane w
formie dotacji z budżetu miasta jasła w 2019 r., 2020 r. oraz
2021 r.
28.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 27.12.2018 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na
stanowisko Referenta ds. ewidencji księgowej w Wydziale
Księgowości Finansowo - Budżetowej w Urzędzie Miasta w Jaśle
27.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
27.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
27.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 40a/2018 z dnia 07.08.2018 r.
w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta
Jasła
21.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
17.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
17.12.2018 więcej
Zarządzenie 67/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia kontroli
oceny prawidłowości przebiegu głosowania w ramach Jasielskiego
Budżetu Obywatelskiego
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
11.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się